Loading...
Arama

Kawasaki Hastalığı ve Tedavi Yöntemleri

Akut dönemdeki tedavinin amacı akut inflamasyonu kontrol altına almak, uzun süreli sekelleri önlemek ve en önemlisi koroner arter duvarındaki inflamasyonu engellemektir. Kawasaki hastalığı tanısı konulduktan sonra bazal kardiyak inceleme yapılmalı ve IVIG tedavisi ile birlikte aspirin tedavisi hemen başlanmalıdır. IVIG 2 g/kg dozda 10-12 saat infüzyonla, aspirin 80-100 mg/kg/gün olarak 4 dozda uygulanır. Bu iki tedavinin ilk 10 gün içinde başlanması koroner arter tutulumunu oldukça azaltır. Hastalığın başlangıcından 10 gün sonra tanı alanlar için de yüksek ateş ya da hastalığın diğer aktif bulguları devam etmekteyse IVIG uygulaması önerilmektedir. Ancak bunun koroner damarlardaki hasarlanmayı önleyeceği kesin değildir. Koroner anevrizma geliştikten sonra IVIG tedavisinin yararlı olduğu gösterilememiştir. Aspirin, hasta en az 3-4 gün ateşsiz ise ve CRP normal düzeye indiği zaman antiagregan doza (3-5 mg/kg/gün) düşürülür ve eğer koroner arter tutulumu yoksa 6-8 hafta devam ettirilir. Hastaların yaklaşık %5-15’i bu tedaviye yanıt vermezler. Bu durumda 2 g/kg dozda IVIG tekrar uygulanır. Yine yanıt alınmazsa intravenöz yüksek doz (30 mg/kg/gün, 1-3 gün) steroid tedavisi önerilmektedir. Ayrıca dirençli olgularda TNFα’ya karşı monoklonal antikor (infliximab), metotreksat, plazmaferez ve sitotoksik ajanlarların uygulanması ile ilgili kısıtlı çalışmalar vardır.

Kawasaki Hastalığının Uzun Süreli İzlemi

1. Risk düzeyinde; koroner arterlerde patolojik bulgu yoktur ve aspirin tedavisi 6-8. haftada kesilir. Aktivite kısıtlanması yapılmaz.

2. Risk düzeyinde; koroner arterlerde geçici ve hafif genişleme vardır. Bu olgularda antiagregan dozda (3-5 mg/kg/gün) aspirine ekokardiyografik inceleme normal saptanana kadar devam edilir. 6-8 haftadan sonra aktivite kısıtlanmaz. Anjiografi yapılmasına gerek yoktur. Kardiyak değerlendirme 3-5 yıl aralarla yapılabilir.

3. Risk düzeyinde; koroner arterlerde izole ve küçükten orta boyuta kadar değişen (3-6 mm) anevrizma gelişimi vardır. Bu hastalarda yıllık ekokardiyografik inceleme yapılmalıdır. Antiagregan dozunda aspirin devam edilir. 11 yaşın altında aktivite kısıtlanmaz. Daha büyük çocuklarda ise efor testi ve miyokard perfüzyon değerlendirilmesi yapıldıktan sonra aktivite düzenlenir. Eğer stenoz veya iskemi saptanırsa anjiografi yapılır.

4. Risk düzeyinde; obstrüksiyon olmaksızın büyük (>6mm) veya dev (>8mm) veya çok sayıda kompleks anevrizmalar mevcuttur. Bu hastalara uzun süreli antiagregan tedavi (aspirin 3-5 mg/kg/gün veya clopidogrel 1mg/kg/gün) verilmelidir. Ayrıca tromboz ve iskemiyi önlemek için INR düzeyi 2-2.5 olacak şekilde warfarinle antikoagülan tedavi uygulanmalıdır. Altı ayda bir ekokardiyografi ve yılda bir efor testi yapılmalıdır. Akut dönemden 6-12 ay sonra anjiografi yapılmalıdır. Aktivite kısıtlanmalıdır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*